Menu

Europese topnatuur 

Met de uitbreiding van de Zwinvlakte maken Vlaanderen en Nederland samen werk van een aantal Europese en bilaterale verplichtingen. Zo is er bijvoorbeeld de Ontwikkelingsschets 2010 voor de Scheldemonding, die bepaalt dat er in de Scheldemonding bijkomende natuur moet worden gerealiseerd.

 

Op Europees niveau vormt het Zwin een onmisbare schakel in het Natura 2000-netwerk van Europese natuurgebieden (www.natura2000.vlaanderen.be en www.natura2000.nl).

 

Om diezelfde reden maken de werken in Nederland deel uit van het Natuurpakket Westerschelde. Via de uitbreiding realiseren beide landen ook hun Europese natuurdoelstellingen.

 

 

Natuurherstel in de bestaande Zwinvlakte 

In het kader van natuurherstel in de bestaande Zwinvlakte loopt van 2011 tot 2015 in de bestaande Zwinvlakte het LIFE+ natuurherstelproject ZTAR (Zwin Tidal Area Restoration). Het doel van ZTAR is om de typische estuariene planten en dieren terug naar het Zwin te halen, door ervoor te zorgen dat het zeewater vlotter in en uit het Zwin kan stromen. Projectpartners zijn hier het Agentschap voor Natuur en Bos en de Provincie Zeeland, die financiële steun krijgen van de Europese Unie.

De eerste twee ZTAR-acties aan Vlaamse zijde, het herstellen van de Zwinlagune en van de slikken, werden uitgevoerd in 2012-2013. De lagune werd uitgediept, er werden geulen gedempt en er kwam een nieuwe controleerbare stuw. Parallel werden de eilanden weer als losse eilanden voor broedvogels ingericht, en werd van het hoge schor de toplaag weggegraven om slikken te herstellen.

De geleverde inspanningen hadden in het voorjaar 2014 al het gewenste resultaat: broedvogels zoals de Kluut en het Visdiefje kwamen weer broeden en de typische zeldzame planten van de slikken voelen zich weer thuis in het Zwin.

De laatste grote actie, het verdiepen en verbreden van de monding en de hoofdgeul van het Zwin, wordt gerealiseerd tijdens de uitbreidingswerken.

In 2015 wordt in Knokke-Heist en Sluis een tentoonstelling gehouden over ZTAR. Daarna volgt nog een internationale workshop, waar experten ervaringen zullen uitwisselen over de inrichting en het beheer van getijdengebieden. Klik hier voor meer info in verband met ZTAR.

Duurzaam beheer in de toekomst 

Net voor de zomer van 2014 werd in Vlaanderen een grensoverschrijdende gebiedsvisie voor het uitgebreide Zwin goedgekeurd. Die omvat onder meer een beheerplan voor het Vlaamse gedeelte van het Zwin. Aan Nederlandse zijde is het beheerplan voor het Nederlandse gedeelte en de aangrenzende Kievittenpolder bijna voltooid. Beide plannen, die op elkaar afgestemd zijn, leggen vast op welke manier het gebied de volgende decennia duurzaam beheerd zal worden, en vertalen de Europese natuurdoelstellingen naar concrete beheermaatregelen. Het beheer is aan Vlaamse zijde in handen van het Agentschap voor Natuur en Bos, en aan Nederlandse zijde van de Stichting Het Zeeuwse Landschap.