Menu

Openbaar onderzoek - Beheerplan voor de Joséphinekreek

Het beheerplan voor de Joséphinekreek ligt ter inzage van 1 september 2017 tot 1 oktober 2017. Het beheerplan geldt voor een periode van 24 jaar (2017-2041) en is opgemaakt conform de bepalingen van het natuurdecreet en besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 betreffende de natuurbeheerplannen en de erkenning van natuurreservaten. Het beschrijft hoe het natuurgebied zal beheerd worden.

Het plangebied (circa 5,5 ha) is gelegen op het grondgebied van de gemeente Knokke Heist. Een deel van deze percelen (2,33 ha) wordt samen met de goedkeuring van het beheerplan aangewezen als type 4 natuurgebied door een uitbreiding van het bestaande Vlaams Natuurreservaat Het Zwin. Het Vlaams Natuurreservaat het Zwin zal bij goedkeuring van voorliggend beheerplan uit de deelgebieden “De Zwinduinen en –polders”, “het Zwin” en de “Joséphinekreek” bestaan.

Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Zwinpolders (2015) bestemde deze percelen als natuurgebied. In 2016 werd het landinrichtingsproject “Zwinpolders” ingesteld. In kader daarvan werd een landinrichtingsplan Nieuwe Watergang opgesteld dat in openbaar onderzoek is gegaan dit voorjaar en gepaard ging met een infomarkt. > Alle info

De inrichting en natuurdoelen van dit gebied werden vastgelegd in dit  landinrichtingsplan Nieuwe Watergang. De regionaal belangrijke biotopen kamgrasland en rietmoeras’ worden ontwikkeld. Het rietmoeras wordt aangelegd als broedbiotoop voor Bruine kiekendief en Blauwborst. In het kamgrasland worden poelen en struwelen aangelegd als leefgebied voor de Boomkikker en de Kamsalamander. Het gebied is enkel toegankelijk bij geleide wandelingen. Vanop de nieuwe Zwindijk en aanpalende recreatieve routes, is het gebied permanent te bezichtigen.

Het document ligt vanaf  1 september 2017 ter inzage bij:
> Agentschap voor Natuur en Bos, West-Vlaanderen, Jacob van Maerlantgebouw, Koning Albert I-laan 1/2 bus 74, 8200 Brugge (Sint-Michiels), vragen naar Reinhardt Strubbe of Hannah Van Nieuwenhuyse, elke werkdag van 9u-16u
> De milieudienst van de gemeente Knokke-Heist, Alfred Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist

Of je kan het document ook digitaal raadplegen:
> Download het beheerplan

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk of via e-mail gericht worden aan Hannah Van Nieuwenhuyse, Agentschap voor Natuur en Bos, Jacob van Maerlantgebouw, Koning Albert I-laan 1/2 bus 74 8200 BRUGGE (Sint-Michiels); E-mail: hannah.vannieuwenhuyse@vlaanderen.be.

 

Situeringskaartje gebied met aanduiding van de belangrijkste wegen: