Menu

Natuurbeheerplan provinciaal gedeelte Zwin Natuur Park

In 2006 besliste de Compagnie het Zoute om het Zwin te verkopen. Op 1 oktober 2006 kwam het vogelpark (18 ha) in handen van de Provincie West-Vlaanderen. Het natuurgebied, de Zwinvlakte, werd aangekocht door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) van de Vlaamse Overheid.

De vogelkooien centraal in het provinciedomein werden omgevormd tot duinvijvers. De duinbossen rond de vogelkooien werden grotendeels behouden. In het provinciedomein werd een bezoekerscentrum met parking gebouwd op de locatie van de vroegere parking. Daarnaast werden een wandelcircuit met educatieve hutten en parking aangelegd. Het bezoekerscentrum werd officieel geopend op 10 juni 2016.

Voor de gebieden van ANB die het provinciedomein omringen (500 ha) bestaan er al goedgekeurde natuurbeheerplannen. Voor het provinciedomein ontbrak er een natuurbeheerplan. Naast de ecologische aspecten werden ook het samengaan met het groot bezoekersaantal (200.000 op jaarbasis), het vergroten van de belevingswaarde voor kinderen  en het comfort voor minder mobiele bezoekers onderzocht.

De voornaamste maatregelen uit het beheerplan zijn:

> Er wordt gestreefd naar een betere gezondheid van de Europese habitats door een gericht beheer (duingraslanden) of spontane processen (duinbos en duinvijvers).
> In het westelijk bos worden geen vellingen voorzien. In de andere bossen worden om de 8 jaar beperkte kappingen uitgevoerd in functie van veiligheid.
> Het maaien rond de vijvers zal pas gebeuren in oktober zodat bloemen, broedende vogels en de boomkikkers geen schade ondervinden. Bij de maaibeurten wordt rekening gehouden met de bezoekuren zodat de bezoekers geen last hebben van de maaimachines.
> De kapotte kunstnesten van de ooievaars worden vervangen zodat de populatie op peil blijft.
> Om de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers en kinderwagens te vergroten wordt het westelijk gedeelte van het huttenparcours half verhard.
> Langs het wandelpad worden drie belevingselementen voor kinderen voorzien. Spelenderwijs maken ze op die manier kennis met de natuur.
> De mogelijke inplanting van een blotevoetenpad wordt onderzocht.

Het beheerplan ligt ter inzage van 24 februari t.e.m. 24 maart  2018 in het bezoekerscentrum van het Zwin Natuur Park. De kaarten en teksten zijn eveneens te downloaden op www.west-vlaanderen.be.

Opmerkingen en bezwaren i.v.m. beheerplan kunnen schriftelijk of per mail overgemaakt worden aan Agentschap voor Natuur en Bos t.a.v. Lieven Dekoninck Agentschap Natuur en Bos, West-Vlaanderen, Koning Albert I-laan 1.2 bus 74   3 8200 Brugge of lieven.dekoninck@vlaanderen.be. Na de aanpassing van het beheerplan en goedkeuring door de bevoegde administraties treedt het beheersplan voor 24 jaar in werking.

Nieuw rietmoeras langs de Retranchementstraat in Knokke-Heist

Het Agentschap voor Natuur en Bos wil langs de Retranchementstraat in Knokke-Heist een rietmoeras ontwikkelen. Daarvoor wordt binnenkort een jong bos van wilgen en berken van iets meer dan een halve hectare gekapt. Het bosje heeft weinig ecologische kwaliteit en wordt gecompenseerd met een bosuitbreiding in de Vagevuurbossen in Beernem. De werken passen in het raamakkoord Zwin.

De kapwerken worden uitgevoerd om rietland te ontwikkelen als broed- en foerageergebied voor de bruine kiekendief en de blauwborst. De kapwerken kunnen het best uitgevoerd worden in het najaar en gebeuren daarom nu, als voorbereiding op de overige inrichtingswerken van het landinrichtingsplan Nieuwe Watergang die pas volgend jaar van start gaan. De Vlaamse Milieumaatschappij, de Vlaamse Landmaatschappij en het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse overheid treffen de laatste voorbereidingen daarvoor. De bomen worden gekapt in november 2017, de werken voor de effectieve aanleg van het rietmoeras starten in het voorjaar van 2018 en worden samen met de werken in functie van het aangepast oppervlaktewaterbeheer in de Zwinomgeving uitgevoerd.

De werkzone zal wat afgegraven worden zodat er spontaan een waardevol gebied kan ontstaan. Soorten zoals de blauwborst en de bruine kiekendief, en tal van andere dieren en planten zullen er een thuis kunnen vinden.

De werken passen in het goedgekeurde beheerplan voor het Dievegat, een deelgebied van het natuurreservaat het Zwin. De werken maken ook deel uit van de uitvoering van het raamakkoord over het waterbeheer in een deel van de Oostkustpolder met het oog op het duurzame behoud en de uitbreiding van het Zwin als intergetijdengebied (raamakkoord Zwin). Zo dragen ze ook bij tot de Europese natuurdoelen in Vlaanderen.

Hoe ver staan de uitbreidingswerken?

In de zomermaanden lag de werf even stil tijdens het bouwverlof maar ervoor en erna werd er hard verder gewerkt aan de grachten rondom de nieuwe dijk. Ook de aanleg van de uitkijkpunten en het vlonderpad is gestart.

Met de zwinuitbreiding wordt ook de kustveiligheid verhoogd. De nieuwe dijk is bestand tegen een 4000-jarige storm. In een nieuw filmpje kom je hier meer over te weten.

 

Openbaar onderzoek – Gebiedsvisie en beheerplan voor de Binnenduinen van Knokke

Voor de Binnenduinen van Knokke werd in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos een gebiedsvisie en beheerplan opgemaakt. Dit plan gaat in openbaar onderzoek van 11 september 2017 tot 14 oktober 2017 en ligt in deze periode ook ter inzage van het publiek. Op dinsdag 26 september om 18 uur is er een infowandeling in het gebied. Met het beheerplan wordt een afwisselend landschap nagestreefd van bos, graslanden, poelen en vochtige valleien waarbij zowel de biodiversiteit als de beleving zal toenemen.

Lees meer

Openbaar onderzoek – Beheerplan voor de Joséphinekreek

Het beheerplan voor de Joséphinekreek ligt ter inzage van 1 september 2017 tot 1 oktober 2017. Het plangebied (circa 5,5 ha) is gelegen op het grondgebied van de gemeente Knokke Heist. De inrichting en het beheer is gericht op de ontwikkeling van grasland en rietmoeras als leefgebied voor de bruine kiekendief, blauwborst, boomkikker en kamsalamander.

Lees meer

Virtueel werfbezoek

Kan je er niet bij zijn op de werfwandeling op 11 juni?
Niet getreurd want vanaf nu kan je de spectaculaire ingrepen ook volgen vanop de computer of op je smartphone. Zet je schrap en klik hier voor een uniek bezoek.

Virtual tour