Menu

Geleide wandelingen in september

Op vrijdag 21 september om 14u: thema-wandeling Levende Natuur “Zwin 2019: groter-veiliger-waardevoller”
Heb je de laatste editie van de Levende Natuur al gezien? Het is een thema-editie over het Zwin. Het biedt je een antwoord op heel wat vragen. Hoe zit het nu met het Zwin en de omliggende gebieden? Hoe staat het met de verzanding? Wat gebeurt hier allemaal?

Jarenlang wetenschappelijk onderzoek zorgde voor een schat aan informatie. Op 21 september om 14u organiseren de auteurs een excursie voor maximaal 30 personen. Inschrijven kan nog tot 15 september via info@zwinverandering.eu.

Op zondag  23 september om 10u: werfwandeling
De veranderingen in het Zwin gaan de laatste fase in. In maart 2016 zijn de grootschalige werken gestart om dit stukje topnatuur in stand te houden. Sinds begin deze zomer is de nieuwe dijk gesloten. In voorbereiding op het verwijderen van de Internationale Dijk, wordt momenteel gewerkt aan de aansluitingen van de nieuwe dijk op de oude dijk.

Ook de aanleg van het duin op dijk aan Nederlandse zijde en de aanleg van de brug in de Zwinvlakte gingen intussen van start. Op de nieuwe dijk worden de fiets -en wandelpaden intussen gerealiseerd. Ook de werken aan de pompboezem en de waterlopen in de omgeving van de Retranchementstraat zijn in volle uitvoering.

Wil je er meer over weten? Lees meer over deze werfwandeling  door de projectpartners.

Natuurbeheerplan provinciaal gedeelte Zwin Natuur Park

In 2006 besliste de Compagnie het Zoute om het Zwin te verkopen. Op 1 oktober 2006 kwam het vogelpark (18 ha) in handen van de Provincie West-Vlaanderen. Het natuurgebied, de Zwinvlakte, werd aangekocht door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) van de Vlaamse Overheid.

De vogelkooien centraal in het provinciedomein werden omgevormd tot duinvijvers. De duinbossen rond de vogelkooien werden grotendeels behouden. In het provinciedomein werd een bezoekerscentrum met parking gebouwd op de locatie van de vroegere parking. Daarnaast werden een wandelcircuit met educatieve hutten en parking aangelegd. Het bezoekerscentrum werd officieel geopend op 10 juni 2016.

Voor de gebieden van ANB die het provinciedomein omringen (500 ha) bestaan er al goedgekeurde natuurbeheerplannen. Voor het provinciedomein ontbrak er een natuurbeheerplan. Naast de ecologische aspecten werden ook het samengaan met het groot bezoekersaantal (200.000 op jaarbasis), het vergroten van de belevingswaarde voor kinderen  en het comfort voor minder mobiele bezoekers onderzocht.

De voornaamste maatregelen uit het beheerplan zijn:

> Er wordt gestreefd naar een betere gezondheid van de Europese habitats door een gericht beheer (duingraslanden) of spontane processen (duinbos en duinvijvers).
> In het westelijk bos worden geen vellingen voorzien. In de andere bossen worden om de 8 jaar beperkte kappingen uitgevoerd in functie van veiligheid.
> Het maaien rond de vijvers zal pas gebeuren in oktober zodat bloemen, broedende vogels en de boomkikkers geen schade ondervinden. Bij de maaibeurten wordt rekening gehouden met de bezoekuren zodat de bezoekers geen last hebben van de maaimachines.
> De kapotte kunstnesten van de ooievaars worden vervangen zodat de populatie op peil blijft.
> Om de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers en kinderwagens te vergroten wordt het westelijk gedeelte van het huttenparcours half verhard.
> Langs het wandelpad worden drie belevingselementen voor kinderen voorzien. Spelenderwijs maken ze op die manier kennis met de natuur.
> De mogelijke inplanting van een blotevoetenpad wordt onderzocht.

Het beheerplan ligt ter inzage van 24 februari t.e.m. 24 maart  2018 in het bezoekerscentrum van het Zwin Natuur Park. De kaarten en teksten zijn eveneens te downloaden op www.west-vlaanderen.be.

Opmerkingen en bezwaren i.v.m. beheerplan kunnen schriftelijk of per mail overgemaakt worden aan Agentschap voor Natuur en Bos t.a.v. Lieven Dekoninck Agentschap Natuur en Bos, West-Vlaanderen, Koning Albert I-laan 1.2 bus 74   3 8200 Brugge of lieven.dekoninck@vlaanderen.be. Na de aanpassing van het beheerplan en goedkeuring door de bevoegde administraties treedt het beheersplan voor 24 jaar in werking.

Nieuw rietmoeras langs de Retranchementstraat in Knokke-Heist

Het Agentschap voor Natuur en Bos wil langs de Retranchementstraat in Knokke-Heist een rietmoeras ontwikkelen. Daarvoor wordt binnenkort een jong bos van wilgen en berken van iets meer dan een halve hectare gekapt. Het bosje heeft weinig ecologische kwaliteit en wordt gecompenseerd met een bosuitbreiding in de Vagevuurbossen in Beernem. De werken passen in het raamakkoord Zwin.

De kapwerken worden uitgevoerd om rietland te ontwikkelen als broed- en foerageergebied voor de bruine kiekendief en de blauwborst. De kapwerken kunnen het best uitgevoerd worden in het najaar en gebeuren daarom nu, als voorbereiding op de overige inrichtingswerken van het landinrichtingsplan Nieuwe Watergang die pas volgend jaar van start gaan. De Vlaamse Milieumaatschappij, de Vlaamse Landmaatschappij en het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse overheid treffen de laatste voorbereidingen daarvoor. De bomen worden gekapt in november 2017, de werken voor de effectieve aanleg van het rietmoeras starten in het voorjaar van 2018 en worden samen met de werken in functie van het aangepast oppervlaktewaterbeheer in de Zwinomgeving uitgevoerd.

De werkzone zal wat afgegraven worden zodat er spontaan een waardevol gebied kan ontstaan. Soorten zoals de blauwborst en de bruine kiekendief, en tal van andere dieren en planten zullen er een thuis kunnen vinden.

De werken passen in het goedgekeurde beheerplan voor het Dievegat, een deelgebied van het natuurreservaat het Zwin. De werken maken ook deel uit van de uitvoering van het raamakkoord over het waterbeheer in een deel van de Oostkustpolder met het oog op het duurzame behoud en de uitbreiding van het Zwin als intergetijdengebied (raamakkoord Zwin). Zo dragen ze ook bij tot de Europese natuurdoelen in Vlaanderen.

Hoe ver staan de uitbreidingswerken?

In de zomermaanden lag de werf even stil tijdens het bouwverlof maar ervoor en erna werd er hard verder gewerkt aan de grachten rondom de nieuwe dijk. Ook de aanleg van de uitkijkpunten en het vlonderpad is gestart.

Met de zwinuitbreiding wordt ook de kustveiligheid verhoogd. De nieuwe dijk is bestand tegen een 4000-jarige storm. In een nieuw filmpje kom je hier meer over te weten.

 

Openbaar onderzoek – Gebiedsvisie en beheerplan voor de Binnenduinen van Knokke

Voor de Binnenduinen van Knokke werd in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos een gebiedsvisie en beheerplan opgemaakt. Dit plan gaat in openbaar onderzoek van 11 september 2017 tot 14 oktober 2017 en ligt in deze periode ook ter inzage van het publiek. Op dinsdag 26 september om 18 uur is er een infowandeling in het gebied. Met het beheerplan wordt een afwisselend landschap nagestreefd van bos, graslanden, poelen en vochtige valleien waarbij zowel de biodiversiteit als de beleving zal toenemen.

Lees meer