Menu

Nieuw rietmoeras langs de Retranchementstraat in Knokke-Heist

Het Agentschap voor Natuur en Bos wil langs de Retranchementstraat in Knokke-Heist een rietmoeras ontwikkelen. Daarvoor wordt binnenkort een jong bos van wilgen en berken van iets meer dan een halve hectare gekapt. Het bosje heeft weinig ecologische kwaliteit en wordt gecompenseerd met een bosuitbreiding in de Vagevuurbossen in Beernem. De werken passen in het raamakkoord Zwin.

De kapwerken worden uitgevoerd om rietland te ontwikkelen als broed- en foerageergebied voor de bruine kiekendief en de blauwborst. De kapwerken kunnen het best uitgevoerd worden in het najaar en gebeuren daarom nu, als voorbereiding op de overige inrichtingswerken van het landinrichtingsplan Nieuwe Watergang die pas volgend jaar van start gaan. De Vlaamse Milieumaatschappij, de Vlaamse Landmaatschappij en het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse overheid treffen de laatste voorbereidingen daarvoor. De bomen worden gekapt in november 2017, de werken voor de effectieve aanleg van het rietmoeras starten in het voorjaar van 2018 en worden samen met de werken in functie van het aangepast oppervlaktewaterbeheer in de Zwinomgeving uitgevoerd.

De werkzone zal wat afgegraven worden zodat er spontaan een waardevol gebied kan ontstaan. Soorten zoals de blauwborst en de bruine kiekendief, en tal van andere dieren en planten zullen er een thuis kunnen vinden.

De werken passen in het goedgekeurde beheerplan voor het Dievegat, een deelgebied van het natuurreservaat het Zwin. De werken maken ook deel uit van de uitvoering van het raamakkoord over het waterbeheer in een deel van de Oostkustpolder met het oog op het duurzame behoud en de uitbreiding van het Zwin als intergetijdengebied (raamakkoord Zwin). Zo dragen ze ook bij tot de Europese natuurdoelen in Vlaanderen.

Hoe ver staan de uitbreidingswerken?

In de zomermaanden lag de werf even stil tijdens het bouwverlof maar ervoor en erna werd er hard verder gewerkt aan de grachten rondom de nieuwe dijk. Ook de aanleg van de uitkijkpunten en het vlonderpad is gestart.

Met de zwinuitbreiding wordt ook de kustveiligheid verhoogd. De nieuwe dijk is bestand tegen een 4000-jarige storm. In een nieuw filmpje kom je hier meer over te weten.

 

Openbaar onderzoek – Gebiedsvisie en beheerplan voor de Binnenduinen van Knokke

Voor de Binnenduinen van Knokke werd in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos een gebiedsvisie en beheerplan opgemaakt. Dit plan gaat in openbaar onderzoek van 11 september 2017 tot 14 oktober 2017 en ligt in deze periode ook ter inzage van het publiek. Op dinsdag 26 september om 18 uur is er een infowandeling in het gebied. Met het beheerplan wordt een afwisselend landschap nagestreefd van bos, graslanden, poelen en vochtige valleien waarbij zowel de biodiversiteit als de beleving zal toenemen.

Lees meer

Openbaar onderzoek – Beheerplan voor de Joséphinekreek

Het beheerplan voor de Joséphinekreek ligt ter inzage van 1 september 2017 tot 1 oktober 2017. Het plangebied (circa 5,5 ha) is gelegen op het grondgebied van de gemeente Knokke Heist. De inrichting en het beheer is gericht op de ontwikkeling van grasland en rietmoeras als leefgebied voor de bruine kiekendief, blauwborst, boomkikker en kamsalamander.

Lees meer

Virtueel werfbezoek

Kan je er niet bij zijn op de werfwandeling op 11 juni?
Niet getreurd want vanaf nu kan je de spectaculaire ingrepen ook volgen vanop de computer of op je smartphone. Zet je schrap en klik hier voor een uniek bezoek.

Virtual tour

Werfwandeling voor het grote publiek op zondag 11 juni 2017

Het Zwin is volop in verandering. Ruim een jaar geleden zijn de grootschalige werken om dit stukje topnatuur in stand te houden gestart. De graafwerken in de Zwinvlakte zelf zijn intussen achter de rug. De komende maanden staat de verdere afwerking van de nieuwe zeedijk op de planning. Ook de voorbereidingen voor de bouw van een nieuw brugje in de Zwinvlakte en het vlonderpad ter hoogte van Retranchement zijn volop bezig. Wil je meer weten over het Zwin in verandering? Neem dan op zondag 11 juni deel aan de publiekswandeling in de “Zwinvlakte-in-uitbreiding”. Speciaal voor vaderdag kunnen alle papa’s, die mee gaan wandelen, dan gratis parkeren (met een stempel, die je op het einde van de wandeling op je parkeerticket krijgt, kan je je ticket laten valideren aan de balie van het Zwin Natuur Park).

Afspraak om 10u30 op de parking thv de zwarte poort, gelegen rechtover de toegang tot de parking.

Adres: parking Zwin Natuur Park, Graaf Leon Lippensdreef 8, 8300 Knokke-Heist

Benieuwd naar de resultaten van het LIFE-ZTAR project ?

In dit filmpje blikken we alvast even terug op dit project. In de brochure “Het Zwin herleeft” kom je alles te weten over het hoe wat en waarom van het project. Deze brochure kan je downloaden in vier talen: Nederlands, Frans, Duits en Engels.

Nieuwe situatie in de Zwingeul

Ga de Zwingeul niet in, want het tij kan keren! De Zwingeul in natuurgebied Het Zwin is verbreed en verdiept om waardevolle slikken en schorren, en daarmee bijzondere planten en dieren, te behouden. Maar hierdoor is ook een nieuwe situatie ontstaan voor recreanten. Het water gaat sneller het gebied in en uit en heeft een zeer sterke stroming. Dat kan gevaarlijk zijn. Het is dus niet aan te raden om in de geul te gaan zwemmen bij afgaand water of te lopen bij opkomend water. Als je toch de geul ingaat, is het belangrijk om het tij goed in de gaten te houden. De Vlaamse getijdentabel staat op www.afdelingkust.be/nl/getij, de Nederlandse is te vinden op www.getij.rws.nl of op www.watersportalmanak.nl.

Download de folder “Veiligheid in de Zwingeul”