Menu

Natuurbeheerplan provinciaal gedeelte Zwin Natuur Park

In 2006 besliste de Compagnie het Zoute om het Zwin te verkopen. Op 1 oktober 2006 kwam het vogelpark (18 ha) in handen van de Provincie West-Vlaanderen. Het natuurgebied, de Zwinvlakte, werd aangekocht door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) van de Vlaamse Overheid.

De vogelkooien centraal in het provinciedomein werden omgevormd tot duinvijvers. De duinbossen rond de vogelkooien werden grotendeels behouden. In het provinciedomein werd een bezoekerscentrum met parking gebouwd op de locatie van de vroegere parking. Daarnaast werden een wandelcircuit met educatieve hutten en parking aangelegd. Het bezoekerscentrum werd officieel geopend op 10 juni 2016.

Voor de gebieden van ANB die het provinciedomein omringen (500 ha) bestaan er al goedgekeurde natuurbeheerplannen. Voor het provinciedomein ontbrak er een natuurbeheerplan. Naast de ecologische aspecten werden ook het samengaan met het groot bezoekersaantal (200.000 op jaarbasis), het vergroten van de belevingswaarde voor kinderen  en het comfort voor minder mobiele bezoekers onderzocht.

De voornaamste maatregelen uit het beheerplan zijn:

> Er wordt gestreefd naar een betere gezondheid van de Europese habitats door een gericht beheer (duingraslanden) of spontane processen (duinbos en duinvijvers).
> In het westelijk bos worden geen vellingen voorzien. In de andere bossen worden om de 8 jaar beperkte kappingen uitgevoerd in functie van veiligheid.
> Het maaien rond de vijvers zal pas gebeuren in oktober zodat bloemen, broedende vogels en de boomkikkers geen schade ondervinden. Bij de maaibeurten wordt rekening gehouden met de bezoekuren zodat de bezoekers geen last hebben van de maaimachines.
> De kapotte kunstnesten van de ooievaars worden vervangen zodat de populatie op peil blijft.
> Om de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers en kinderwagens te vergroten wordt het westelijk gedeelte van het huttenparcours half verhard.
> Langs het wandelpad worden drie belevingselementen voor kinderen voorzien. Spelenderwijs maken ze op die manier kennis met de natuur.
> De mogelijke inplanting van een blotevoetenpad wordt onderzocht.

Het beheerplan ligt ter inzage van 24 februari t.e.m. 24 maart  2018 in het bezoekerscentrum van het Zwin Natuur Park. De kaarten en teksten zijn eveneens te downloaden op www.west-vlaanderen.be.

Opmerkingen en bezwaren i.v.m. beheerplan kunnen schriftelijk of per mail overgemaakt worden aan Agentschap voor Natuur en Bos t.a.v. Lieven Dekoninck Agentschap Natuur en Bos, West-Vlaanderen, Koning Albert I-laan 1.2 bus 74   3 8200 Brugge of lieven.dekoninck@vlaanderen.be. Na de aanpassing van het beheerplan en goedkeuring door de bevoegde administraties treedt het beheersplan voor 24 jaar in werking.